منظم بودن چه تاثیری بر کسب و کار تجارت های کوچک خواهد داشت؟

به عنوان صاحب یک کسب و کار کوچک، احتمالا بیشتر کارها را خودتان به تنهایی انجام می دهید. کارمندان خود را مدیریت می کنید، فهرست های خود را بررسی می کنید، بازاریابی و تبلیغات را خودتان انجام می دهید و… .